ประชาสัมพันธ์กิจกรรม งานวันวัฒนธรรมจีน ประจำปี ๒๕๕๗
 
 

               ตามที่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีกำหนดการจัดกิจกรรม“งานวันวัฒนธรรมจีน ประจำปี ๒๕๕๗”เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมจีนให้ทั่วถึงอย่างถูกต้อง และเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ทางศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงได้จัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมจีนประจำปี ๒๕๕๗ ขึ้น ในวันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ –๑๖.๓๐ น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) โดยในงานกำหนดจัดการประกวดวาดภาพพู่กันจีน คัดลายมือจีน เขียนพู่กันจีนและการประกวดร้องเพลงภาษาจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ มีโอกาสได้แสดงศักยภาพด้านทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีนได้อย่างเต็มที่

รายละเอียดกิจกรรม

-ชมการแสดงทางวัฒนธรรมจีน

- ชมนิทรรศการ “พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน”

          -การประกวดวาดภาพพู่กันจีน

          -การประกวดขับร้องเพลงจีน

          -การประกวดคัดลายมืออักษรจีนและเขียนพู่กันจีน

          -การสาธิตการตัดกระดาษจีน

          -การสาธิตการถักไหมจีน

          -การสาธิตการทำหน้ากากจีน

          - การสาธิตการทำโคมแบบจีน

          - ร่วมชิมอาหารจีนและขนมจีนฯ

 

กฎ/กติกา คุณสมบัติและรายละเอียดข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าประกวด

1 การแข่งขันแบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่

1.1 การแข่งขันคัดลายมือจีน (โดยใช้ปากกาหมึกดำ)

1.2 การแข่งขันเขียนพู่กันจีน

1.3การแข่งขันวาดภาพพู่กันจีน

1.4 การแข่งขันร้องเพลงจีน

2 การแข่งขันจะแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา

3 ในการแข่งขันทุกประเภท กำหนดให้แต่ละสถานศึกษาส่งตัวแทนได้  ไม่เกิน 3 คนต่อ 1 การแข่งขัน (ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)ระดับอุดมศึกษาไม่จำกัดจำนวน

4 ผู้เข้าแข่งขันจำเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์ในการแข่งขันมาให้พร้อม เช่น พู่กันจีน หมึก สี ปากกา ส่วนกระดาษ ทางศูนย์จีนฯจะจัดเตรียมให้

 

ขั้นตอนการสมัคร

1 ผู้ที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัคร ได้ในเว็บศูนย์จีนฯhttp://www.mfu.ac.th/center/sirindhorn/

2 ผู้สมัครจะต้องส่งใบสมัครมาตาม อีเมล์ ที่กำหนดไว้ให้

2.1 แข่งขันคัดลายมือจีน (โดยใช้ปากกาหมึกดำ) ส่งใบสมัครที่ อีเมล์243466066@qq.com 

2.2 แข่งขันเขียนพู่กันจีน ส่งใบสมัครที่ อีเมล์ 978328723@qq.com

**** คัดลายมือจีนและเขียนพู่กันจีน สามาสมัครแข่งขันได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น ***

2.3 แข่งขันวาดภาพจีน   ส่งใบสมัครที่ อีเมล์ 859625274 @qq.com

2.4 แข่งขันร้องเพลงจีนคาราโอเกะ ส่งใบสมัคร และไฟล์เพลงที่จะใช้ในการประกวดมาที่

               อีเมล์  422134524@qq.com

2.5 ส่งใบสมัครมาทางโทรสารหมายเลข 053-917093 ในการส่งใบสมัครทุกช่องทาง เมื่อส่งแล้ว

              จำเป็นต้องโทรแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-917100

           กำหนดการ  

 08.30น.              ลงทะเบียนผู้เข้าประกวดแข่งขัน วาดภาพพู่กันจีน เขียนพู่กันจีน และคัดลายมือจีน
   

  09.00น.                       พิธีเปิดงานวันวัฒนธรรมจีนประจำปี  2557

 10.00น.                      พิธีเปิดนิทรรศการ “พัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน”

10.00 – 16.00น.        ร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมจีน เล่นเกมส์ กิจกรรมคัดลายมือจีน การทำหน้ากากจีน 
                                      
                                     การตัดกระดาษจีน การทำโคมแบบจีน ฯลฯ
 
                                     ร่วมชิมและชมการสาธิตทำอาหารจีนและขมนจีน    ณ ลานกิจกรรม F4

 10.10 – 11.10 น.      แข่งขันเขียนพู่กันจีนและคัดลายมือจีน

 11.20 – 12.30 น.       แข่งขันวาดภาพพู่กันจีน  

 12.30 – 13.00 น.      ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ

 13.00 – 16.00 น.        แข่งขันร้องเพลงคาราโอเกะ

 16.00 – 16.30 น.        พิธีปิดงานวันวัฒนธรรมจีน และ มอบเกียรติบัตร

 

รางวัลผู้ชนะการประกวดและการแข่งขันพร้อมเกียรติบัตร

     1 การแข่งขันคัดลายมือจีน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

                   รางวัลที่ 1 ระดับละ 1 รางวัล   เงินรางวัล           1,500 บาท

                   รางวัลที่ 2 ระดับละ 1 รางวัล   เงินรางวัล           1,000 บาท

                   รางวัลที่ 3 ระดับละ 1 รางวัล   เงินรางวัล              500 บาท

                   รางวัลชมเชย ระดับละ 3 รางวัล  เงินรางวัล            200 บาท

       2 การแข่งขันเขียนพู่กันจีน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

                   รางวัลที่ 1 ระดับละ 1 รางวัล   เงินรางวัล           1,500 บาท

                   รางวัลที่ 2 ระดับละ 1 รางวัล   เงินรางวัล           1,000 บาท

                   รางวัลที่ 3 ระดับละ 1 รางวัล   เงินรางวัล              500 บาท

                   รางวัลชมเชย ระดับละ 3 รางวัล  เงินรางวัล            200 บาท

     3 การแข่งขันวาดภาพพู่กันจีน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

                   รางวัลที่ 1 ระดับละ 1 รางวัล   เงินรางวัล           1,500 บาท

                   รางวัลที่ 2 ระดับละ 1 รางวัล   เงินรางวัล           1,000 บาท

                   รางวัลที่ 3 ระดับละ 1 รางวัล   เงินรางวัล              500 บาท

                   รางวัลชมเชย ระดับละ 3 รางวัล  เงินรางวัล            200 บาท

  4การแข่งขันร้องเพลง ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

                   รางวัลที่ 1 ระดับละ 1 รางวัล   เงินรางวัล           2,000 บาท

                   รางวัลที่ 2 ระดับละ 1 รางวัล   เงินรางวัล           1,500 บาท

                   รางวัลที่ 3 ระดับละ 1 รางวัล   เงินรางวัล           1,000 บาท

                   รางวัลชมเชย ระดับละ 3 รางวัล  เงินรางวัล            500 บาท

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร  สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 053-917100,7096,7097,7092 โทรสาร (053) 917093.

 

 
ไฟล์แนบ : ASWed125940.doc  
ประกาศเมื่อ : 11/12/2556  
แก้ไขเมื่อ : 6/02/2557 เวลา : 11:10:29  
 

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ | คำขวัญ
ภารกิจของศูนย์
นโยบายดำเนินการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อ
 
   
   
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-7097 โทรสาร : 0-5391-7093 E-mail: sclc@mfu.ac.th