ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (กรุงเทพฯ) เปิดอบรมภาษาจีนกลาง *เสาร์-อาทิตย์*
 
 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (กรุงเทพฯ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

วิชา

ระยะเวลา

รอบ

เงื่อนไข

รับ

ภาษาจีนกลาง ระดับพื้นฐาน 1

คำศัพท์ บทสนทนา รูปแบบประโยคฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ คำศัพท์ใหม่ 300 คำ

(80 ชั่วโมง)

ทุกวันเสาร์

9.00-16.00 น.

8 ก.พ.-

31 พ.ค. 57

เหมาะกับผู้ไม่เคยเรียนภาษาจีน หรือเรียนมาไม่มาก /  ผู้ที่เขียนตัวอักษรจีนไม่ได้ /  ผู้ที่ต้องการทบทวนการออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้อง

สอนโดย อาจารย์ชาวไทย 1 ท่านและ

ชาวจีน 1 ท่าน

12-18 คน

ชำระค่าธรรมเนียม 18-29 ม.ค. 2557

ภาษาจีนกลาง ระดับพื้นฐาน 2

คำศัพท์ บทสนทนา รูปแบบประโยคฝึกฝนทั้ง 4 ทักษะ คำศัพท์ใหม่ 500 คำ

(80 ชั่วโมง)

ทุกวันอาทิตย์

9.00-16.00 น.

23 ก.พ.-

15 มิ.ย. 57

สำหรับผู้มีความรู้คำศัพท์ภาษาจีนมาแล้ว

300 คำ หรือเคยผ่านการอบรมวิชาภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน 1

สอนโดย อาจารย์ชาวไทย 1 ท่านและ

ชาวจีน 1 ท่าน

12-18คน

ชำระค่าธรรมเนียม 15 ธ.ค. 2556 – 16 ก.พ. 2557

*ระเบียบการอบรมภาษาจีนกลาง*

ค่าธรรมเนียมการอบรม ต่อ 1 วิชา   (ไม่รวมค่าตำรา)

1. บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษา ครูสอนพิเศษอิสระที่สมัครเรียนครั้งแรก                       5,200 บาท  

2. นักศึกษาเดิม (สมัครเรียนต่อเนื่อง)                                                                                  4,500 บาท             

3. สำหรับครูอาจารย์ที่มีเอกสารรับรองจากสถานศึกษาต้นสังกัด                                     2,600 บาท

(* มีทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาครูสอนภาษาจีนในประเทศไทยเพิ่ม ร้อยละ50)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.หลักฐานแสดงการรับรองว่าเป็นครู อาจารย์ หรือบุคลากรในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองมาแสดงทุกครั้งที่สมัคร เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการครู บัตรประจำตัวครูโรงเรียนเอกชน หรือจดหมายรับรองจากโรงเรียนที่กำลังสอน เป็นต้น

 

สถานที่อบรม

สนง.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(กรุงเทพฯ) 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถนนสาทรใต้  เขตสาทร กทม. 10120 

โทร. 02-6790039 ต่อ 5105  โทรสาร 02-6790038 ต่อ 5108

บัตรจอดรถยนต์

สำหรับท่านที่นำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาจอดในอาคารปัญจภูมิ มีค่าธรรมเนียมทำบัตรจอดรถยนต์ ครั้งละ 300 บาท

และต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนรถยนต์ที่นำมาจอด มาอย่างละ 1 ฉบับ ตั้งแต่วันเปิดเรียน

 
ไฟล์แนบ : QYTue15344.docx  
ประกาศเมื่อ : 14/01/2557  
แก้ไขเมื่อ : 14/03/2557 เวลา : 11:01:37  
 

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ | คำขวัญ
ภารกิจของศูนย์
นโยบายดำเนินการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อ
 
   
   
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-7097 โทรสาร : 0-5391-7093 E-mail: sclc@mfu.ac.th