สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) 16 /3/ 2557
 
 

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

                                สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) ประจำปี 2557

ที่ศูนย์สอบศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สมัครได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557เวลา 08.00 น. –16.00 น.

 

ระดับ(级别)

ค่าสมัครสอบ

กำหนดสอบ

 

ระดับ(级别)

ค่าสมัครสอบ

กำหนดสอบ

ระดับ 1 (一级)

500  บาท

เริ่ม 13.30 น.

ระดับ 2 (二级)

600  บาท

เริ่ม 09.00 น.

ระดับ 3 (三级)

700  บาท

เริ่ม 13.30 น.

ระดับ 4 (四级)

800  บาท

เริ่ม 09.00 น.

ระดับ 5 (五级)

1,000  บาท

เริ่ม 13.30 น.

ระดับ 6 (六级)

1,200  บาท

เริ่ม 09.00 น.

      **  กำหนดสอบวันที่  16 มีนาคม 2557  ณ   ศูนย์จีนฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ระดับ 1- 6)  **

หลักฐานที่จำเป็นการสมัคร(ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา)

1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ขนาดไม่เกิน 100kb (โดยให้บันทึกไฟล์เป็นชื่อภาษาอังกฤษของตนเอง)

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรอื่นๆ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด***( เอกสารไม่ครบจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ)***

      ขั้นตอนการสมัคร (ผู้สมัครสามารถเลือกวิธีการสมัครได้ 4 ช่องทางดังนี้)

ช่องทางที่ 1 ยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐานได้ที่ ห้องสำนักงาน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ช่องทางที่ 2 สมัครได้ด้วยตนเอง ด้วยระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ www.chinesetesting.cnโดยการกรอกข้อมูลให้ชัดเจนและถูกต้อง พร้อมอัพโหลดไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง

 

 

ช่องทางที่ 3 ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน และหลักฐานการชำระเงิน ทางอีเมล์hsk.mfu@hotmail.com เท่านั้น โดยสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่http://www.mfu.ac.th/center/sirindhorn/news.php

 

ช่องทางที่ 4ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ของศูนย์จีนฯ ด้านล่างนี้เท่านั้น 

โดยสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://www.mfu.ac.th/center/sirindhorn/news.php

*** (ก่อนวันที่ 10ก.พ.57  ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)***

เมื่อส่งหลักฐานมาแล้วผู้สมัครจำเป็นต้องติดตาม ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารทุกครั้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-917097 เพื่อยืนยันการสมัคร)

 

 

หมายเหตุการสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเองห้องสำนักงาน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำเป็นต้อง ต้องนำหลักฐานการสมัครมาให้ครบ
 2. สมัครได้ด้วยตนเอง ด้วยระบบออนไลน์ www.chinesetesting.cn  จำเป็นต้องปริ้นหลักฐานการสมัครมาพร้อมการชำระเงิน
 3. สมัครทางอีเมล์ต้องส่งหลักฐานก่อนวันที่ 15 ก.พ.57 เพื่อป้องกันความผิดพลาดจำเป็นต้องติดตาม ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารทุกครั้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-917097เพื่อยืนยันการสมัคร)
 4. สมัครทางทางไปรษณีย์ต้องส่งหลักฐานก่อนวันที่ 10ก.พ.57 ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 5. หากประสงค์ให้ส่งผลสอบทางไปรษณีย์ กรุณา ระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน และชำระค่าจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมจำนวน 50 บาท

การชำระเงิน

 1. ชำระเงินที่ห้องสำนักงาน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 2. หากไม่สามารถมาชำระเงินด้วยตนเองให้โอนค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 429-1-00011-6 พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน มาที่ โทรสารหมายเลข 053-917093หรือ อีเมล์ hsk.mfu@hotmail.com


   **ต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานการสมัคร**

บัตรประจำตัวผู้สอบ

 1.ผู้สมัครสอบ สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนสมัคร

 2. สามารถรับบัตรสอบได้ที่ ศูนย์จีนฯ (กรุณาโทรฯสอบถามก่อนเดินทางมารับบัตรสอบ) หรือมารับในวันสอบ ทั้งนี้กรุณามาก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง

 การเตรียมตัวในวันสอบ

                ผู้สมัครต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสนามสอบที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวผู้สอบ พร้อมนำบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวผู้สอบ ดินสอ 2B และยางลบติดตัวมาในวันสอบด้วย

 การตรวจสอบผลการสอบและการรับผลสอบ

 1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบได้ ภายหลังการสอบแล้ว 30 วัน ในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนสมัคร โดยการกรอก ชื่อ-สกุล และหมายเลขตามบัตรประจำตัวผู้สอบ
 2.  ประมาณ 60 วันหลังการสอบ หากศูนย์จีนฯ ได้รับเอกสารผลการสอบจากประเทศจีน ผู้สมัครสามารถมารับได้ที่ศูนย์จีนฯ หากประสงค์ให้ส่งผลสอบทางไปรษณีย์ กรุณาชำระค่าจัดส่ง เพิ่มเติม จำนวน 50 บาท ในขั้นตอนสมัครสอบด้วย

 **หมายเหตุ:  ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น**

 
ไฟล์แนบ : vFMon43620.doc  
ประกาศเมื่อ : 27/01/2557  
แก้ไขเมื่อ : 17/03/2557 เวลา : 14:33:18  
 

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ | คำขวัญ
ภารกิจของศูนย์
นโยบายดำเนินการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อ
 
   
   
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-7097 โทรสาร : 0-5391-7093 E-mail: sclc@mfu.ac.th