ตารางอบรมภาษาจีนกลาง ประจำปี 2557 ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร (กรุงเทพฯ)
 
 

ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร(กรุงเทพฯ)มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

*ระเบียบการอบรมภาษาจีนกลาง*
 

วิชา

วัน เวลา

รอบ

เงื่อนไข

รับ

ภาษาจีนกลาง ระดับพื้นฐาน1 คำศัพท์ บทสนทนารูปแบบประโยค คำศัพท์ใหม่300คำ

(80ชั่วโมง) เน้นฟัง พูดอ่าน เขียน

 

อาทิตย์

09.00-16.00 น.

 

18 พ.ค. ถึง

17 ส.ค. 57

เหมาะกับผู้ไม่เคยเรียนภาษาจีน หรือเรียนมาไม่มาก / ผู้ที่เขียนตัวอักษรจีนไม่ได้ / ผู้ที่ต้องการทบทวนการ ออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้อง18คน

*ำรอง และ ชำระค่าธรรมเนียมวันนี้–2 พฤษภาคม 2557*

ภาษาจีนกลาง ระดับพื้นฐาน3 คำศัพท์ บทสนทนารูปแบบประโยค คำศัพท์ใหม500คำ

(80ชั่วโมง) เน้นฟัง พูดอ่าน เขียน


อาทิตย์

9.00-16.00 น.


20 ก.ค. ถึง

26 ต.ค. 57

สำหรับผู้มีความรู้คำศัพท์ภาษาจีนมาแล้ว800คำ หรอ เคยผ่านการอบรมวิชาภาษาจีนกลางระดับพื้นฐาน 2

สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและชาวจีน

15-18 คน

*สำรอง และ ชำระค่าธรรมเนียม 10 มิถุนายน–10กรกฎาคม 2557*

  ภาษาจีนกลาง ระดับกลาง

คำศัพท์ บทสนทนารูปแบบประโยคการ สื่อสารปฏิบัติงานและธุรกิจ คำศัพท์ใหม่500คำ

(80ชั่วโมง) เน้น ฟัง พูดอ่าน เขียน


เสาร์

9.00-16.00 น.


7ก.ย. ถึง

14 ธ.ค. 57

สำหรับผมความรู้คำศัพท์ภาษาจีนมากกว่า 1,000คำหรือเคยผ่านการอบรมวิชาภาษาจนกลาง ระดับพื้นฐาน3สอนโดยอาจารย์ชาวไทยและชาวจีน

15-18คน

*สำรองและชำระค่าธรรมเนียม1-31สิงหาคม 2557*

ค่าธรรมเนียมการอบรมต่อ 1 วิชา  (ไม่รวมค่าตำรา)

1.บุคคลทั่วไป นิสิต นักศึกษาครูสอนพิเศษอิสระที่สมัครเรียนครั้งแรก   5,200บาท

2.นักศึกษาเดิม(สมัครเรียนต่อเนื่อง)                                          4,500บาท

3.สำหรับครูอาจารย์ที่มีเอกสารรับรองจากสถานศึกษาต้นสังกัด    2,600บาท*

(*มีทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนาครูสอนภาษาจีนในประเทศไทยเพิ่มร้อยละ50)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อกสารประกอบการสมัคร

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรอ

2.หลักฐานแสดงการรับรองว่าเป็นครูอาจารย์หรือบุคลากรในสถานศึกษาทกระทรวงศึกษาธิการรับรองสดงทุกครั้งที่สมัคร

เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการครู บัตรประจำตัวครูโรงเรียนเอกชน หรอจดหมายรบรองจากโรงเรียนที่กำลังสอน เป็นต้น

 

กณฑ์การรับวุฒิบัตร

1.การเข้าชั้นเรียนสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

2.สอบวัดผลความรู้ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60

 

สถานที่อบรม

สนง.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(กรุงเทพฯ)127 อาคารปัญจภูมิ2 ชั้น7 ถนนสาทรใต้เขตสาทร กทม.10120

โทร. 02-6790039 ตอ5105โทรสาร02-6790038 ตอ5108E-mail:nath_ican@hotmail.com

 

บัตรจอดรถยนต์

ำหรับท่านที่นำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาจอดในอาคารปัญจภูมิ มีค่าธรรมเนียมทำบัตรจอดรถยนต์ครั้งละ 300บาท และต้องมีสำเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนรถยนต์ที่นำมาจ อด มาอย่างละ 1 ฉบับ ตั้งแต่วันเปิดเรียน
 

ดาว์โหลดใบสมัคร ที่ไฟล์แนบ
 

 
ไฟล์แนบ : kYMon21712.doc  
ประกาศเมื่อ : 17/03/2557  
แก้ไขเมื่อ : 2/07/2557 เวลา : 11:47:48  
 

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ | คำขวัญ
ภารกิจของศูนย์
นโยบายดำเนินการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อ
 
   
   
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-7097 โทรสาร : 0-5391-7093 E-mail: sclc@mfu.ac.th