กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง HSK/HSKK ประจำปี 2560
 
 

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง HSK/HSKKประจำปี 2560

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง HSK

         วันสอบ

    เปิดรับสมัคร

      ปิดรับสมัคร

  รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

    14 มกราคม 2560

  10 พฤศจิกายน 2559

   14  ธันวาคม 2559

   28 ธันวาคม 2559

    12 กุมภาพันธ์ 2560

  14  ธันวาคม 2559

   12 มกราคม 2560

     1 กุมภาพันธ์ 2560

   19  มีนาคม 2560

  12 มกราคม 2560

   16 กุมภาพันธ์ 2560

     7 มีนาคม 2560

   22 เมษายน 2560

  16 กุมภาพันธ์ 2560

   22 มีนาคม 2560

     4 เมษายน 2560

   20 พฤษภาคม 2560

  22 มีนาคม 2560

   19 เมษายน 2560

     9 พฤษภาคม 2560

   11 มิถุนายน 2560

  19 เมษายน 2560

   11 พฤษภาคม 2560

   30 พฤษภาคม 2560

   15 กรกฎาคม 2560

  11 พฤษภาคม 2560

   14 มิถุนายน 2560

     4 กรกฎาคม 2560

   12 สิงหาคม 2560

  14 มิถุนายน 2560

   12 กรกฎาคม 2560

     1 สิงหาคม 2560

   17 กันยายน 2560

  12 กรกฎาคม 2560

   15 สิงหาคม 2560

   29 สิงหาคม 2560

   15 ตุลาคม 2560

  11 สิงหาคม 2560

   14 กันยายน 2560

     3 ตุลาคม 2560

   11 พฤศจิกายน 2560

  14 กันยายน 2560

   11 ตุลาคม 2560

   31 ตุลาคม 2560

   3   ธันวาคม 2560

  11 ตุลาคม 2560

     2 พฤศจิกายน 2560

   21 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง HSKK

         วันสอบ

   เปิดรับสมัคร

     ปิดรับสมัคร

  รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

  12 กุมภาพันธ์ 2560

 14 ธันวาคม 2559

 12 มกราคม 2560

 8 กุมภาพันธ์ 2560

  19 มีนาคม 2560

 12 มกราคม 2560

 16 กุมภาพันธ์ 2560

 7 มีนาคม 2560

  20 พฤษภาคม 2560

 22 มีนาคม 2560

 19 เมษายน 2560

 9 พฤษภาคม 2560

  15 กรกฎาคม 2560

 11 พฤษภาคม 2560

 14 มิถุนายน 2560

 4 กรกฎาคม 2560

  15 ตุลาคม 2560

 11 สิงหาคม 2560

 14 กันยายน 2560

  3 ตุลาคม 2560

   3  ธันวาคม 2560

 11 ตุลาคม 2560

   2 พฤศจิกายน 2560

 21 พฤศจิกายน 2560

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

    การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนกลาง (HSK)และการสอบพูดภาษาจีนกลาง (HSKK)

ประจำปี 2560

ที่ศูนย์สอบศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร สถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ทุกเดือน ตามตารางที่ประกาศไว้

 

อัตราค่าสมัครสอบ HSK

 

ระดับ (级别)

ค่าสมัครสอบ

เวลาสอบ

 

ระดับ(级别)

ค่าสมัครสอบ

เวลาสอบ

ระดับ 1(一级)

500  บาท

เริ่ม 13.30 น.

ระดับ 2(二级)

700  บาท

เริ่ม 09.00 น.

ระดับ 3(三级)

900  บาท

เริ่ม 13.30 น.

ระดับ 4(四级)

1,200  บาท

เริ่ม 09.00 น.

ระดับ 5(五级)

1,600  บาท

เริ่ม 13.30 น.

ระดับ 6(六级)

2,000  บาท

เริ่ม 09.00 น.

 

อัตราค่าสมัครสอบ HSKK

 

考试级别

ค่าสมัครสอบ

กำหนดสอบ

   HSKK初级ระดับต้น

500  บาท

เริ่ม 16.30 น.

   HSKK中级ระดับกลาง

700  บาท

เริ่ม 16.30 น.

   HSKK高级ระดับสูง

800  บาท

เริ่ม 16.30 น.

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

***หลักฐานจำเป็นที่ใช้ในการสมัคร(ไม่จำกัดอายุและวุฒิการศึกษา)

1. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง ขนาดไม่เกิน 100kb (โดยให้บันทึกไฟล์เป็นชื่อภาษาอังกฤษของตนเอง)

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรอื่นๆ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาจำนวน 1 ชุด***( เอกสารไม่ครบจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ)***

 

 

      ขั้นตอนการสมัคร (ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงช่องทางเดียวเท่านั้นดังนี้)

·       สมัครด้วยตนเอง  เข้ามากรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์จีนฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและไฟล์รูปหน้าตรง ได้ที่ห้องสำนักงาน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เท่านั้น  

 

การชำระเงิน

1.ชำระเงินที่ห้องสำนักงาน ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2.หากไม่สามารถมาชำระเงินด้วยตนเองให้โอนค่าสมัครเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเลขที่ 672-011921-0 ชื่อบัญชีสถาบันขงจื่อ   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail :sclc@mfu.ac.th (กรุณาโทรมายืนยันทุกครั้งเมื่อไม่ได้มาชำระเงินด้วยตนเอง 053-917092)

3.หากประสงค์ให้ส่งผลสอบทางไปรษณีย์ กรุณา ระบุที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ในใบสมัครให้ชัดเจน และชำระค่าจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมจำนวน 50 บาท
 **ต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานการสมัคร**

 

บัตรประจำตัวผู้สอบ

สามารถรับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ที่ ศูนย์จีนฯ (กรุณาโทรฯสอบถามก่อนเดินทางมารับ)  

หรือมารับในวันสอบ ทั้งนี้กรุณามาก่อนเวลาสอบ 1 ชั่วโมง

 

 การเตรียมตัวในวันสอบ

ผู้สมัครต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสนามสอบที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ พร้อมนำบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง

บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ดินสอ 2B และยางลบติดตัวมาในวันสอบด้วย

 

 การตรวจสอบผลการสอบและการรับผลสอบ

1. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการสอบได้ ภายหลังการสอบแล้ว 30 วัน ในเว็บไซต์ที่ลงทะเบียนสมัคร

โดยการกรอก ชื่อ-สกุล และหมายเลขตามบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

2. ประมาณ 60 วันหลังการสอบ หากศูนย์จีนฯ ได้รับเอกสารผลการสอบจากประเทศจีน ผู้สมัครสามารถมารับได้ที่ศูนย์จีนฯ

หากประสงค์ให้ส่งผลสอบทางไปรษณีย์ กรุณาชำระค่าจัดส่ง เพิ่มเติม จำนวน 50 บาทในขั้นตอนสมัครสอบด้วย

 

      **หมายเหตุ:  ศูนย์สอบฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น**

 
 
ประกาศเมื่อ : 17/11/2559  
แก้ไขเมื่อ : 17/07/2560 เวลา : 08:43:43  
 

 
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ | คำขวัญ
ภารกิจของศูนย์
นโยบายดำเนินการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อ
 
   
   
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-7097 โทรสาร : 0-5391-7093 E-mail: sclc@mfu.ac.th