เมื่อเดือนมีนาคม พุทธศักราช 2542 นายประจวบ ไชยสาส์น รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยเดินทางไปเยี่ยมเยือน และแสวงหาความร่วมมือด้านการศึกษากับรัฐบาลประเทศจีน และมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

ในการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งนี้คณะรัฐบาลประเทศไทยเสนอให้รัฐบาลประเทศจีน จัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวันคล้าย วันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ครบรอบ 100 ปี ในปี พุทธศักราช 2543

รัฐบาลจีนได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยยินดีให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าและยังสนับสนุนจัดหาอุปกรณ์ในการเรียนการสอนพร้อม หนังสือตำราเอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงใช้ใน การเรียนการสอน
ภาษาจีนอย่างมีประสิทธิภาพ

ระหว่างวันที่ 7 ถึง 27 สิงหาคม พุทธศักราช 2543 รัฐบาลจีนได้ส่งคณะศึกษาและสำรวจพื้นที่ก่อ สร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนจากสถาบัน China Southwest Architectural Design and Research Institute เพื่อให้มาทำการสำรวจและออกแบบการก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษาและ
วัฒนธรรมจีน ซึ่งหัวหน้าคณะที่มาดำเนินการเรื่องนี้ คือนายเฉิน ไค เม่ย (Mr. Chen Kai Mei)
และคณะได้มาปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประมาณ 20 วัน เพื่อสำรวจพื้นที่และออก แบบอาคาร

การก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน ได้ยึดเอาศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบ ซูโจว เป็นโครงสร้างของอาคาร โดยมีกำแพงล้อมรอบตัวอาคารทั้งหมดสี่ด้าน ภายในประกอบ ด้วยสวนหิน และสระบัว ศาลาดูปลา ที่สร้างตามแบบดั้งเดิมของจีนการก่อสร้างศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งนี้ ได้นำเอาวัสดุการก่อสร้างที่สำคัญบางส่วนมาจาก ประเทศจีน เช่น ปูนปั้นมังกร หลังคา ครอบเชิงชาย สิงโตคู่ บัวเสา ตลอดจนรูปแบบ ศิลปะแบบจีน ประตูวงพระจันทร์ หน้าต่างหกเหลี่ยมประตูและหน้าต่างลวดลายจีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จมาเป็นองค์ ประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2543

พิธีเปิดการก่อสร้างอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พุทธศักราช 2544 โดย ฯพณฯ เอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร่วมกับ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

พิธีมอบอาคารศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 โดยอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้รับมอบจากเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศ ไทย

มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม พุทธศักราช 2546 เพื่อทรงเยี่ยม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและทอดพระเนตรความก้าวหน้าของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน

พระราชทานลายพระหัตถ์พระนามาภิไธยภาษาจีน พระราชทานไว้ให้แก่ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีน นับเป็นสิ่งพระราชทานที่ทรงคุณค่ายิ่ง

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามศูนย์ภาษา และวัฒนธรรม จีนว่า “ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ” ตามหนังสือที่ รล 008/2300 ลงวันที่ 24 เมษายน พุทธศักราช 2546 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และประชาชนทั่วไป เป็นล้นพันหาที่สุดมิได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2547 ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราช ดำเนินมาทรงประกอบ พิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร อย่างเป็นทางการ


รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดให้สถาปนิกชาวจีนจากมณฑลเสฉวน เป็นผู้ออกแบบ การก่อ สร้างโดยให้มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนแท้ และมีสวนน้ำตรงกลางแบบซูโจว แล้วได้ให้ บริษัทรับเหมา ก่อสร้างจากมณฑลยูนานเป็นผู้ทำการก่อสร้าง โดยวัสดุที่จำเป็นและเป็นเอกลักษณ์ สำคัญของจีนได้นำมาจากประเทศจีนทั้งสิ้น เช่น กระเบื้องหลังคา รูปปั้นประดับหลังคา สิงโตแกะสลัก ด้วยหินอ่อนเฝ้าหน้าศูนย์ เป็นต้น ใช้เวลาในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 7 เดือน คิดเป็นมูลค่าการก่อสร้าง ประมาณ 60 ล้านบาท


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ | คำขวัญ
ภารกิจของศูนย์
นโยบายดำเนินการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อ
 
 
   
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-7097 โทรสาร : 0-5391-7093 E-mail: sclc@mfu.ac.th