ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร ได้กำหนดภารกิจที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้ี้

1. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีมาตรฐาน

2. เป็นสถาบันพัฒนาครูสอนภาษาจีน (Chinese Teacher Training)

3. เป็นศูนย์ทดสอบความรู้ภาษาจีนตามมาตรฐาน ( Chinese Language Certified Center )

4. จัดการสัมมนาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับจีนหรือความสัมพันธ์ไทย - จีน (Seminars)

5. เสริมสร้างความเข้าใจทางศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ (Cultural Exchange)

6. เสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ไทย - จีน

7. จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้แก่ผู้สนใจทั้งในประเทศไทย และประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงหน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ | คำขวัญ
ภารกิจของศูนย์
นโยบายดำเนินการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อ
 
   
   
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-7097 โทรสาร : 0-5391-7093 E-mail: sclc@mfu.ac.th