ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มีนโยบายในการดำเนินงานดังนี้ี้

1. เป็นสถาบันที่ไม่แสวงหากำไร

2. พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยให้มีคุณภาพและเผยแพร่ความรู้ภาษาจีนไปสู่     อนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขง

3. เสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน     และประเทศไทย


เป้าหมายการดำเนินการ

1. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนให้มีมาตรฐาน

2. เป็นสถาบันพัฒนาครูสอนภาษาจีน

3. เป็นศูนย์ทดสอบความรู้ภาษาจีน

4. จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนให้แก่ผู้สนใจทั้งในประเทศและประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

5. จัดการสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับจีนหรือความสัมพันธ์จีน - ไทย

6. ดำเนินการเสริมสร้างความเข้าใจทางศิลปะและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ

7. เสริมสร้างมิตรภาพและความสัมพันธ์ระหว่างจีน - ไทยแหล่งที่มาของงบประมาณดำเนินการ


1. การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

2. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ

3. การบริจาค


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ | คำขวัญ
ภารกิจของศูนย์
นโยบายดำเนินการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อ
 
   
   
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-7097 โทรสาร : 0-5391-7093 E-mail: sclc@mfu.ac.th