ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างทักษะ ความรู้ด้านภาษาจีน บริการวิชาการด้าน การสอน และการอบรมความรู้ภาษาจีน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในชุมชน สังคม และประเทศ โดยศูนย์ฯ ได้กำหนด วิสัยทัศน์ของหน่วยงานไว้ ดังนี้

1. เป็นสถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร (Non-profit Organization)

2. เป็นสถาบันวิชาการเพื่อพัฒนาการสอนภาษาจีน

3. เป็นหน่วยงานที่จะประสานความร่วมมือทางศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างไทย - จีน


หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ | คำขวัญ
ภารกิจของศูนย์
นโยบายดำเนินการ
หลักสูตรที่เปิดสอน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประมวลภาพกิจกรรม
แบบฟอร์ม
บุคลากร
ติดต่อ
 
   
   
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ : 0-5391-7097 โทรสาร : 0-5391-7093 E-mail: sclc@mfu.ac.th